अंजली आणि माधवी भाभी ला एकाच वेळी ठोकलं भाग 2 - XXX STARLINK

Sunday, October 7, 2018

अंजली आणि माधवी भाभी ला एकाच वेळी ठोकलं भाग 2

.. ..

हॅलो फ्रेंड्स मी अंकित. मी आपल्याला गोकुलधाम सोसायटीतल्या चित्तथरारक माझे सेक्स अनुभव सांगत आहे. मागच्या भागात मी आपल्याला अंजली आणि माधवी भाभी ला एकाच वेळी कसा ठोकलं याचा पहिला भाग सांगितला. तो भाग वाचा :


अंजली आणि माधवी भाभीला एकाच वेळी ठोकलं भाग-१


आता मी या कहाणीचा दुसरा भाग सांगतो. तर मागच्या भागात सांगितल्याप्रमाणे अंजली आणि माधवी भाभी आणि मी असे तिघेजण माधवी भाभी च्या घरी सेक्स पार्टी करायला लागलो. त्यांनी माझे कपडे काढून माझा लंड चूसला आणि मग त्या दोघी बेडवर डॉगिस्टाइल लेटल्या आणि मी त्यांच्या गांडीवर चुंबन केले.


मग मी बेड वर लेटलो आणि त्या दोघीही माझ्या एक एक साईडला झाल्या आणि माझा लंड चूसायला लागल्या आणि मी त्या दोघींच्या पुच्चा माझ्या बोटांनी मसाजायला लागलो. मग आता समोर काय घडलं ते मी सांगत आहे.


सर्वप्रथम माधवी भाभीनी आपला नंबर लावला. त्या माझ्या अंगावर बसल्या आणि माझा उठला लंड त्यांच्या पुच्चीवर घासायला लागल्या. त्यांच्या पुच्चीच्या दाण्याला माझ्या लंडाचा स्पर्श होताच त्या मोठ्याने सुस्कारल्या, “संससस…उम्म्म म्ह्ह्हह्ह्ह….”


अंजली भाभी हसत म्हणाल्या, “काय हो माधवी भाभी, दाण्याला स्पर्श झाला वाटते तुमच्या पुच्ची च्या.” यावर माधवी भाभी म्हणाली, ” हो न किती मस्त वाटते..!” असे म्हणत ती माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालत माझ्या लंडावर बसली. त्याबरोबर माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत सामावला. माधवी भाभी मोठयाने सुस्कारली आणि म्हणाली, “अंजली खुप्पच मस्त वाटतं..! तू पण घालशील अंकित चा लंड तुझ्या पुच्ची त.”


असं म्हणत ती आपली गांड वर खाली करत आपली पुच्ची माझ्याकडून झऊन घ्यायला लागली. अंजली भाभी ने माधवी भाभीचं बुब्स दाबत होत्या. माधवी भाभी त्यांची गांड माझ्या कमरेवर आदळत होत्या. मीही अंजली भाभीचे बुब्स हाताने दाबत होतो आणि सोबतच माधवी भाभी च्या चोदण्याचा आनंद लुटत होतो.


मी अंजली भाभी ना म्हटलं, “अंजली भाभी, तुम्ही माझ्या तोंडावर बसा, मी तुमची पुच्ची चाटतो. याबरोबर अंजली भाभी लगेच माझ्या तोंडावर बसल्या. आता त्या दोघेही एकमेकांकडे तोंड करून होत्या. माधवी भाभी माझ्या लंडावर उठाबशा काढत होत्या तर अंजली भाभी माझ्या तोंडावर बसून माझ्याकडून पुच्ची चाटवुन घेत होत्या.


दोघींच्या पुच्चा चांगल्या चिकण्या होत्या. मी अंजली भाभीची पुच्ची चाटत होतो. त्याबरोबर अंजली भाभी मोठ्याने सुस्कारत होत्या, “अग आई..उम्म्म…ओह्ह्ह…”  त्या आपली पुच्ची माझ्या ओठांवर रगडत होत्या आणि बडबडत होत्या, ” चाट.. आणखी चाट.. माझी पुच्ची.. मला खूप मजा वाटत आहे.!” मी म्हणालो, “अंजली भाभी, मलाही खूप आनंद येत आहे. तुमची पुच्ची खूपच टेस्टी आहे.” असे म्हणत मी त्यांची पुच्ची चाटण सुरूच ठेवलं.


मग अंजली भाभी थोड्या पुढे सरकल्या. त्याबरोबर त्यांच्या गांडीचा होल माझ्या तोंडावर आला. अंजली भाभी म्हणाल्या, “अंकित आज मी तुला माझी गांड मारायला देणार आहे, त्यामुळे तू माझ्या गाडीचा होल नीट लुब्रिकँट करून ठेव बरं.”  यावर मी म्हणालो, “अंजली भाभी हे काय चाटतोच आहे की मी तुमची गांड.” असं म्हणत मी त्यांची गांड चाटायला लागलो.


माधवी भाभी म्हणाल्या, “अंकित, मागच्या वेळेस मी तुला माझी गांड मारायला दिली होती. मग आता मारणार नाही का रे?” मी म्हटलं, “हो माधवी भाभी, तुमची पण गांड मारतोच मी.” मग मी अंजली भाभी उतरवलं आणि माधवी भाभी माझ्या तोंडावर बसल्या आणि अंजली भाभी माझा लंड तिच्या पुच्चीत घेऊन चोदायला सुरुवात केली. माधवी भाभीने आपली पाठ अंजली भाभी च्या दिशेने केली होती. मी माधवी भाभी ची गांड पकडली आणि त्यांची पुच्ची आणि गांड दोन्ही एकावेळी चाटायला लागलो. माधवी भाभीची गांड तर खूपच मांसल होती.


इकडे मी माधवी भाभीची गांड आणि पुच्ची चाटत होतो तर तिकडे अंजली भाभी माझ्या लंडावर उड्या मारत होत्या. मी माधवी भाभीनी म्हटलं, “माधवी भाभी बघाना, अंजली भाभी कसल्या झवताहेत.” त्याच्याबरोबर त्या उठल्या आणि अंजली भाभी कडे बघायला लागल्या. अंजली भाभी आपली गांड मोठ्यामोठ्याने आपटत माझ पूर्ण लंड त्यांच्या पुच्ची मध्ये घेत होत्या. ते बघून माधवी भाभी म्हणाल्या, “आग हळू.…मग त्याच्यानंतर मलापण झवायचा आहे. इतका जोरजोराने त्याच्या लंड ला झवशील तर त्याचा लंड थकून जाईल ना!”


यावर अंजली भाभी म्हणाल्या, “अगं काही होत नाही. त्याचा लंड चांगला लाकडासारखा आहे.” यावर मी हसलो आणि म्हणालो, ” अंजली भाभी, माधवी भाभी माझी तुम्ही काही काळजी करू नका. माझा लंड चांगला जानदार आहे. तुम्ही जोरजोराने आपल्या पुच्या माझ्याकडून झवा.”


त्यांच्या झवण्याने त्यांची पुच्ची अतिशय ओली झाली होती. माझा लंडला त्यांच्या पुच्चीचा ओलावा जाणवत होता. त्यांच्या चोदण्याचा पचपच आवाज येत होता. मग मी अंजली भाभी ला म्हटलं, “अंजली भाभी आता तुम्ही तोंड त्या दिशेला करा. मी असं म्हणताच त्या लगेच वळल्या.


आता त्यांची गांड माझ्या दिशेला होती. त्या स्थितीतच त्या आणखी माझ्या लंडावर उड्या मारत होत्या. माधवी भाभीनी त्यांची गांड पकडली आणि त्यांच्या चोदायला मदत करायला लागली. अंजली ने दोन तीन मोठे झटके माझ्या लंडावर मारल्या आणि आपल्या पुचीतून पाणी सोडत त्या मोठ्याने ओरडल्या, “हंह्ह्ह….. हम्मम्म…”


अंजली भाभीचा एक ऑर्गसम संपला होता. माधवी भाभी म्हणाल्या, “अरे वा अंजली, तुला तर ऑर्गझम मिळाला! बर्‍यापैकी पुचीतून पाणी सोडलं तू.” यावर अंजली भाभी म्हणाल्या, “होणा कसला लंड आहे याचा. जि स्पॉट ला स्पर्श करतो याचा लंड. आता तुम्ही झवा माधवी भाभी.”


मी म्हणालो, “माधवी भाभी, आता तुम्ही लेटा. आता मी तुम्हाला चोदतो.” मी माधवी भाभी चे पाय फाकवले आणि त्यांच्या पुच्चीत माझा लंड कोंबला आणि त्यांच्या अंगावर पडलो. त्यांचे दोन्ही बुब्स मी हातात पकडले आणि भकाभक त्यांच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करायला लागलो. मी कंटिन्यू त्यांना झवत होतो. झवतांना पचापच आवाज येत होता. माधवी भाभीची पुच्ची ही ओली झाली. त्यांच्याही पुचीतून पाणी पडत होता. मी चटकन माझा लंड त्यांच्या पुच्चीतून काढला आणि माझे बोटे त्यांच्या पुच्चीत घातले आणि मोठ्याने त्यांच्या जी स्पॉटला दाबायला लागलो. यावर त्या मोठ्याने ओरडल्या आणि मोठा पाण्याची धार सोडली. या दोघांनाही आता ऑर्गसम्स लाभले होते. आता माधवी म्हणाल्या, “आता मला ऑर्गसम्स मिळाला आहे, आता अंजली ची गांड मार.”


अंजली भाभी ने. गांड बेडवर ठेवलं आणि आपली गांड हवेत वर उचलली. मी माझा लंड माधवी भाभी च्या तोंडात दिला. त्यांनी आपली थुंकी माझ्या लंडावर लावली. मग मी अंजली भाभी च्या गांडीचा छिद्रावर माझा लंड टेकवला आणि हळूहळू त्यांच्या गांडीत माझा लंड सरकायला लागलो. अंजली भाभी ची गांड चांगलीच टाईट होती. त्यामुळे त्या ओरडायला लागल्या. माधवी भाभी त्यांना धीर देत होत्या.


मी माझ्या लंडाचा अग्रभाग त्यांच्या गांडीच्या छिद्रात घातला आणि हळूहळू माझा लंड त्यांच्या गांडीमध्ये कोंबायला लागलो. मी त्यांची गांड फाकून धरली होती. अंजली भाभी खूपच मोठ्या ने ओरडत होत्या. त्यांनी आपल्या गांडीची कधीही ठुकाई काही केली न्हवती. मी थोडासा लंड बाहेर काढला. अंजली भाभी ने त्यांच्या गांडीवर थुंकून लुब्रिकँट केलं.


मग मी परत माझा लंड त्यांच्या गांडीत आत मध्ये टाकला. आता माझा लंड पूर्ण त्यांच्या गांडीत बसला होता. अंजली भाभी मोठ्याने ओरडल्या, “ओह्ह्हह्ह्हहोऊऊ…” मी लंड थोडा बाहेर काढला आणि परत आत मध्ये टाकला आणि परत काढत परत आतमध्ये टाकत असे करत करत मी त्यांची गांड मारायला लागलो. अंजली भाभी वेदनेने ओरडत होत्या.


पण आता त्यांना मजाही वाटायला लागली होती. त्यांना आनंद यायला लागला. मी चार-पाच वेळा हळूहळू त्यांच्या गांडीत माझा लंड आत बाहेर केला आणि मग थोड्या जोराने त्यांच्या गांडीला दणके द्यायला लागलो. माझ्या झटक्याने त्यांचे शरीर मागे पुढे होत होता. मी त्यांची गांड माझ्या हातात पकडली होती आणि त्यांची गांड मारायला सुरुवात केली.


आता माधवी भाभी म्हणाल्या, “बघ अंजली मजा येते की नाही तुला!” यावर अंजली म्हणाली, “हो ना खूप मजा वाटत आहे मला करायला.” त्या तिला प्रोत्साहित करत होत्या. मग मी त्यांना जोरजोराने त्यांची गांड मारत होतो. आता मी त्यांच्याकडून त्यांच्या पुच्च्या आणि गांड चोदायला लागलो. त्यांच्यामुळे माझा लंड चांगला ओला झाला. मग तो ओला झालेल माझा लंड त्यांच्या गांडीत घातला आणि पुच्ची पण एकाच वेळेस चोदत होतो. अंजली भाभी ना एकाच वेळेस गांड आणि पुच्ची मारण्याचा आनंद मिळत होता. त्या अत्यानंदाने किंचाळत होत्या.


मग मी त्या दोघींनाही सांगितलं, “आता माझा लंड पाणी सोडणार आहे.” यावर अंजली म्हणाली, “मला माझ्या गांडीवर हवं आहे तुझं वीर्य.” असे म्हणताच मी उठलो आणि त्यावर माझे विर्य सोडलं. मी त्यांच्या गांडीवर माझा लंड फिरवायला लागलो. अंजली भाभी माझ्या वीर्याची चव घेत होत्या. माधवी भाभी म्हणाल्या, “खूपच चवदार आहे हो याचं वीर्य.” अंजली भाभी म्हणाल्या, “हो का मला पण हवं आहे त्याचे वीर्य माझ्या तोंडात.”


माधवी भाभीनी अंजली भाभी च्या गांडीवरचे माझं वीर्य जिभेने घेतलं आणि ते वीर्य अंजली भाभी च्या तोंडात दिल. त्यांनी ते प्राशन केलं. त्यांनाही माझ्या वीर्याची चव आवडली. त्या म्हणाल्या, “वाह अंकित खूपच चवदार आहे हा तुझं वीर्य.”


मी त्या दोघींनाही धन्यवाद दिले. अंजली भाभी म्हणाल्या, “अंकित आज मी पहिल्यांदाच तुझ्याकडून माझी गांड मारून घेतली. मला खूप आनंद दिला, थँक्स.!” मी म्हणालो, “आता मी तुम्हाला नेहमीच तुमच्या गांडीला माझ्या लंडाची मजा देणार आहे बर का!” यावेळी माधवी भाभी म्हणाल्या, “हो मला पण विसरू नको ह.” मी म्हटलं, “नाही, डार्लिंग तुझ्या शिवाय नाही मारणार मी गांड.”


मगआम्ही सर्व बेडवरून उठलो आणि बाथरूम मध्ये जाऊन फ्रेश झालो. मग आम्ही माधवी भाभी ने बनवलेले चवदार नाश्ता केला आणि मग आपापल्या घरी परतलो.

..

No comments:

Post a Comment